در دلم آرزوی آمدنت می میرد

 

                         رفته ای اینک  اما آیا

 

                                           باز می گردی ؟

 

                                                     چه تمنای محال !

 

                                                               چه تمنای محال !

 

                                                                            خنده ام می گیرد !

 

 

                                                                                   حمید مصدق