اگر به باده مشکين دلم کشد شايد
که بوی خير ز زهد ريا نمی آيد
جهانيان همه گر منع من کنند از عشق
من آن کنم که خداوندگار فرمايد