عشق تو نهال حيرت آمد
وصل تو کمال حيرت آمد
بس غرقه حال وصل کاخر
هم بر سر حال حيرت آمد