كوه با نخستين سنگها آغاز مي شود ،

و انسان با نخستين درد .

من با نخستين نگاه تو آغاز شدم

زندگينامه و آثار احمد شاملو از طريق لينک سمت راست صفحه در دسترس شماست .