قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود
ور نه هيچ از دل بی رحم تو تقصير نبود
من ديوانه چو زلف تو رها می کردم
هيچ لايقترم از حلقه زنجير نبود