کلام جامه اندیشه است . شیوه صحبت کردن ما شیوه تفکر ما را بیان می کند و شیوه تفکر ما عملکرد ما را شکل می دهد . ما از این جهت زندانیان غافل و ناآگاه زبان خویش هستیم . در حالی که بیشتر اوقات این محدودیت کم اهمیت جلوه می کند . اما هنگام بروز تغییرات مهم در فرهنگ و یا جامعه می تواند آینده آشکار را از دیدگان ما پنهان نماید .

 

 

                                                                               ساموئل جانسون