اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را
من از آن حسن روز افزون که يوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را
 
 
                                                           حافظ