شكست عهد من و گفت هر چه بود گذشت

به گريه گفتمش آري ، ولي چه زود گذشت

بهار بود و تو بودي و عشق بود و اميد ،

بهار رفت و تو رفتي و هر چه بود گذشت