زلف بر بادمده تا ندهی بر بادم
ناز بنياد نکن تا نکنی بنيادم
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سرمکش تا نکشد سر به فلک فريادم