خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
به هر درش که بخوانند، بی خبر نرود
طمع در آن لب شيرين نکردنم اولي
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود