نظر پاك

پيش ما سوختگان ، مسجد و ميخانه يكي ست

حرم و دير يكي ، سبحه و پيمانه يكي ست

اينهمه جنگ و جدل ، حاصل كوته نظري ست

گر نظر پاك كني ، كعبه و بتخانه يكي ست

عشق ، عاتش بود و خانه خرابي دارد

پيش آتش ، دل شمع و پر پروانه يكي ست