دوستت مي دارم ،

 

در زماني كه صداقت ،

 

گل ناپيدايي ست ،

 

           من به تكرار غريبانه ترين جمله قرن :

 

                                                     “ دوستت مي دارم “ ،

 

                                                                             سخت محتاجم !

 

 

                                                                             همايون يزدان پور