بلم ، آرام چون قويي سبكبار

به نرمي بر سر كارون همي رفت

به نخلستان ساحل ، قرص خورشيد

ز دامان افق بيرون همي رفت