نانواي شاعري كه در خيابان مرد 
عقيل علي ، شاعر معروف عراقي چند روز پس از انتشار خبري درباره خيابان خوابي هاي وي در بغداد ، در خيابان هاي اين شهر درگذشت. >>>