فاش می گويم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار
چه کنم حرف دگر ياد نداد استادم