جلال‌الدين كزازي:
فردوسي فرهنگ و تاريخ ايران‌زمين را جاودانه كرد
شاهنامه بزرگترين شاهكار پهلواني در ادب جهان است . . . >>>

محمدجعفر ياحقي:
عشق به مليت، سرزمين، مردم و بشريت، حوادث شاهنامه را مي‌آفريند