تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بين که چون همی سپرم
بر آستان مرادت گشاده ام در چشم
که يک نظر فکنی خود فکندی از نظرم