رواق منظر چشم من آشيانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه، خانه توست
به تن مقصرم از دولت ملازمتت
ولی خلاصه جان خاک آستانه توست