صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بيابان تو داده ای ما را
شکر فروش که عمرش دراز باد چرا
تفقدی نکند طوطی شکر خارا