اشكم ، ولي به پاي عزيزان چكيده ام

خارم ، ولي به سايه ي گل آرميده ام