چشمه های خروشان تو را می شناسند

موج های پریشان تو را می شناسند

 

پرسش تشنگی را تو آبی جوابی

ریگ های بیابان تو را می شناسند

 

نام تو رخصت رویش است و طراوت

زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

 

از نشابور بر موجی از « لا « گذشتی

ای که امواج توفان تو را می شناسند

 

اینک ای خوب ! فصل غریبی سرآمد

چون تمام غریبان تو را می شناسند

 

کاش من هم عبور تو را دیده بودم

کوچه های خراسان تو را می شناسند

 

 

قیصر امین پور