ما يك روز كار داشتيم و تند رفتيم، متعاقبا به حالت سكندري، پس پسكي رفته، يك وقت ديديم آئوووو... عرق كرده‌ايم. زيرا همگان مي‌دانند كه اگر آدمي تند برود، عرق مي‌كند و هر كس عرق بنمايد، چه بسا مي‌چايد! يعني . . . ادامه خبر