عشـق چـون در سينه ام بيـدار شد

از طلـب پــا تــا ســرم ايثــار شد

ايـن دگــر مـن نيستم مـن نيستم

حيف از آن عمري كه با من زيستم