آن سيه چــرده کـه شيرينی عالـم با اوست
چشم ميگون، لب خندان، دل خرم با اوست
گــر چــه شيـريـن دهنـان پـادشهـاننـد ولـي
او سليمـان زمـان است کـه خاتـم با اوست