ما را دل از كشاكش دنيا شكسته است

اين كشتي از تلاطم دريا شكسته است

هر چيز بشكند ز بها اوفتد ، ولي

دل را بها و قدر بود تا شكسته است

فرزادزمانی : درست در فاز بعد از يه بمب عاطفی هستم! انقدر مهيب که همه چيز در دلم ويران شد! حالا با خواندن اشعاری از اين دست تمام وجودم به درد ميآيد! خب! زندگيست ديگر!