راه تو

راه تو به هر روش كه پويند خوش است

وصل تو به هر جهت كه جويند خوش است

روي تو به هر ديده كه بينند نكوست

نام تو به هر زبان كه گويند خوش است