مناجات

اي نام تو بهترين سرآغاز

بي نام تو نامه كي كنم باز

صاحب تويي آن دگر غلامند

سلطان تويي آن دگر كدامند ؟